Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WWW.SPARTAFANSHOP.NL


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Sparta Rotterdam online Fanshop (hierna: Sparta Fanshop online) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen en worden digitaal meegezonden bij de bevestigings e-mail bij een bestelling.
1.2 Door een bestelling bij de Sparta Fanshop online te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.
1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van de Sparta Fanshop online gelden ook ten behoeve van eventueel door Sparta Rotterdam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Sparta Fanshop online zijn vrijblijvend. Sparta Fanshop online heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Sparta Fanshop online uw bestelling heeft geaccepteerd. Sparta Fanshop online heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daarbinnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 U kunt enkel betalen door gebruik te maken van de betaalmethoden die onze online fanshop op de betaalpagina toont, waaronder maar niet uitsluitend iDEAL en CreditCard (Mastercard & VISA). Indien de betaling mislukt is de order direct geannuleerd.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed (wij streven naar 3 – 5 werkdagen) en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door Sparta Fanshop online anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Sparta Fanshop online geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.
6.2 Sparta Fanshop online garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames, retourneren en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) weken na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Sparta Fanshop online te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Sparta Fanshop online de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan Sparta Fanshop online te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de artikelen niet gebruikt zijn en de productlabels nog aan het item bevestigd zijn. Er wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Sparta Fanshop online terugbetaald.

Het is niet mogelijk om artikelen om te ruilen (online). Wil je een andere maat, kleur of product bestellen? We raden je dan aan om een nieuwe bestelling te plaatsen en het huidige product te retourneren. U kunt wel uw online bestellingen ruilen in de Fanshop met uw aankoopbewijs/pakbon. De actuele openingstijden zijn beschikbaar via www.spartafanshop.nl/openingstijden

N.B. bestelling met bedrukte shirts kunnen NIET retour worden verzonden.

U kunt uw bestelling, in de originele verpakking, retour zenden naar:
Sparta Fanshop
Spartapark Noord 1
3027 VW Rotterdam

De kosten van terugzending komen voor uw rekening (verzendkosten en verpakking).

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Sparta Fanshop online is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Sparta Fanshop online, dan wel tussen Sparta Fanshop online en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Sparta Fanshop online.

Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Sparta Fanshop online deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.
9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sparta Fanshop online in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Sparta Fanshop online vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.
9.3 Sparta Fanshop online mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.
9.4 Onverminderd de overige aan Sparta Fanshop online toekomende rechten, heeft Sparta Fanshop online in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Sparta Rotterdam B.V.
Spartapark Noord 1
3027 VW ROTTERDAM